ASTROFİLOZOFİ DANIŞMANLIK SİSTEMİ

ASTROFİLOZOFİ DANIŞMANLIK SİSTEMİ NEDİR?

AstroFilozofi şeklinde ifade ettiğim danışmanlık sistemi, modern ifadesi ile temelde Astrolojik Danışmanlığı (Astrological Counselling) ve Felsefi Danışmanlığı (Philosophical Counselling) birleştiren bir danışmanlık sistemidir. Biraz daha detaylı ve geniş ifade ettiğimde ise Klasik Astroloji, Modern/Psikolojik Astroloji tekniklerini, kadim zamanlardan gelen doktrinleri/öğretileri yani Ezoterizm, Simya, Karma bilgilerini ve bunlara ilave olarak Felsefi Danışmanlık tekniklerini de içerir şeklinde ifade edebilirim. Böylece yaşam yolunuz, karmanız, doğuştan getirdiğiniz özellikler, yetenekli ve güçlü olduğunuz alanlar ve güçlendirmeniz gereken yönler, kısmetleriniz, şanslarınız, sağlığınız, kariyeriniz, meslek hayatınız,  ilişkileriniz, aşk, evlilik, ortaklık gibi yaşamınızla ilgili pek çok konuda size bilgi aktarma, yansıtma yapma ve farkındalık sağlamanın ötesinde bu konularda var olan sıkıntılar ile ilgili çözümlemelere ulaşmanız ve daha mutlu, doyumlu ve başarılı bir yaşam tasarımı için destek olmak amacındadır.

Felsefe, Felsefi Danışmanlık ve Astroloji

Felsefe, Yunanca “seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum”  anlamına gelen “phileo” ve bilgi, bilgelik anlamına gelen “sophia” sözcüklerinden türeyen terimin ifade ettiği entelektüel faaliyet ve disiplindir. “phileo”= sevgi “sophia”= bilgi veya bilmek kelimelerinden türemiştir. Philosophia=bilgelik arayışı, bilgiyi sevmek, araştırmak ve peşinde koşmak anlamlarına gelir ve “Filozof” da bilgeliğe ulaşmaya çalışan insandır.

Filozoflar, genel olarak varoluşu, süreçleri ve işleyişi (doğa, sosyal yaşam, matematik vs.) açıklamak için düşünsel faaliyet yürüten, bu düşünme eyleminden mantıksal yeni (farklı) sonuçlara varan ve bu sonuçları ifade etmek için yeni tanımlar ve yeni bilgiler üreten kişilerdir.

Filozoflar hayata yeni sözler, cümleler ve bilgiler koyarak insan yaşamında önemli bir yer edinmişlerdir. Temelde uygulamalı felsefe dediğimizde ise ilk önemli yere sahip olanlar hiç kuşkusuz gözlem ve deney yolunu yani bilimsel bakış açısını açan, mantık biliminin de temelini atan Sokrates, Platon ve Aristo gibi Antik Yunan filozofları olmuştur.

“Kendini Tanı” Sokrates (MÖ 469 – 399)

“Tek iyilik vardır; bilgi ve tek kötülük vardır; cehalet.” Sokrates

“Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.” Platon (MÖ 427 – 347)

“Geometri, ruhu gerçeğe doğru çeker ve felsefe ruhunu yaratır.” Platon

“Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.” Platon

“Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.” Aristoteles (MÖ 384 – 322)

“Hayatın nihai değeri, sadece hayatta kalmak değil, farkındalık ve düşünce gücüne bağlıdır.” Aristoteles

Dünden bugüne filozoflar, insanoğlunun evrimleşen/tekamül eden/gelişen düşünsel sürecine en büyük katkıyı sağlamışlardır. Felsefi danışmanlar tarafından ilk felsefi danışman olarak ifade edilen ve “diyalektik akıl yürütme” tekniğini geliştiren kişi Antik Çağ filozofu Sokrates’tir. Diyalektik akıl yürütme tekniği, gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmayı sağlayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemidir. Bu yapacağım çalışmada bu ve bunun gibi farklı Felsefi Danışmanlık teknikleri kullanılacak ve danışanın aktarılan bilgilerden daha iyi çıkarım ve çözümlemeler yapması sağlanacaktır. Akademia’nın girişi ve yazısı Sokrates’in “Değerlendirilmiş bir hayat bilgelik ile olur” şeklinde ifade ettiği gibi yaşam kalitemizi artırmak için daha bilgili ve farkındalıklı bir bakış açısı geliştirmemiz gerekir. Bunu yaparken de Platon’un kurduğu okul olan Akademia’nın girişine yazdığı “Geometri bilmeyen giremez.” sözünde ifade ettiği gibi yaşamı mantık ve matematik tarafıyla karşılık geldiği şekliyle çözümlemek gerekir.

Elementler (Ateş, Toprak, Hava, Su) ve Geometrik şekiller ile bağlantıları

Bu çalışmada üzerinde duracağımız matematik de davranışlarımızın geometrik yapısını ve kodlarını içeren karakter matematiğimiz olacaktır. İnsanoğlunun yapısını anlamak üzere Antik Yunan zamanından itibaren geliştirilmiş ve batı astrolojisinin de temeli olan bireysel astrolojiyi inceleyen astroloji disiplininin içindeki Astrolojik Geometri dediğimiz husus da, çok boyutlu varlık yapımızın kendi içinde kurduğu geometrik ilişkileri ( örneğin zıtlıklardan ve uyumlardan oluşabilen ve farklı yaşam alanlarında farklı hareket edebilen) daha iyi anlamamızı sağlayan önemli bir bilgi kaynağı ve bakış açısıdır. Tabi bu da yapacağımız çalışmada astrolojiyi inanç temelli (yani daha az kesinlik taşıyan daha az gözleme ya da deneye dayalı) taraflarından ayırıp daha belirli ve daha sağlam bir biçimde ele alarak felsefedeki mantık, matematik ve geometri tabanlı düşünce ile icra etmek demek oluyor.

Felsefi danışmanlığa tekrar gelirsek, felsefi danışmanlık bir psikoterapi değildir. Normalde sizin psikolojik durumunuza odaklanmaktan ziyade hayata bakış açınız üzerinde çalışır. Hayata bakış açınız yaşam felsefenizi oluşturur. Bu bakış açısını oluşturan da zihinsel yapınızdır. Örneğin bir felsefi danışman şu sorular ile ilgilenir; bu yaşam felsefeniz yani bakış açılarınız size neler kazandırıyor neler kaybettiriyor? Bu sorudan hareketle problemleri çözmeye ve size daha fazla kazandırmaya odaklanır. Fakat konu başlığında belirttiğim üzere AstroFilozofi danışmanlığı dediğimizde bundan daha fazlasını kastediyorum. Yani Felsefi Danışmanlığı bir de Astrolojiyle ve Modern anlamda AstroPsikoloji / Psikolojik Astroloji tekniklerin bilgileri ile birleştirdiğimizde,  sorunların yapısal nedenlerine de inilebilir. Yani doğuştan gelen yapınızda nasıl bir geometrik modele sahip olduğunuz, nasıl meyillerinizin olduğu ve daha da ötesi bunun zaman süreci içinde ve çevrenizdeki ilişkilerle nasıl etkileşimlerden geçerek şekillendiği tespit edilerek bunları nasıl yönlendirmeniz gerektiği, bunlardan nasıl kazanabileceğiniz ve başarılı olabileceğiniz üzerinde durulur.

Astroloji, Simya ve Yaşam Algoritmanız

Astroloji, ezoterik derinliğine inildiğinde hayatın düzeninin simyasını anlatan sembolik dile sahip bir ilimdir. Tabi burada ezoterizm dediğimde bunun egzoterik/dışrak/dışyüz/yüzeysel bilgisi değil yaşamın sembolizması ve simyası üzerinde çalışılmış içrek/içyüz/derin bilgisi olduğunu ve farkındalık ve şifa amacı ile kullanılmasından bahsediyorum. Yaşam simyasını ifade ettiğimizde ise, dualiteyi ifade eden yin-yang; acı tatlı, güçlü-zayıf, fakir-zengin gibi kodlamaların oluşturduğu bir matematik geometrik sembolik dil yapısı vardır. Astroloji, doğum anındaki çıkartılan harita ile bu yapıyı karakterize ederek inceler. Varlığımızın simyası nasıldır? Bu içinde bulunduğumuz toplumdan ve aileden gelme sebep sonuç ilişkisine dayalı olarak ortaya çıkan varlığımız nasıldır? karakterimiz büyük resimden ele alındığında nasıldır? ölçüleri nasıldır? bu davranış ölçülerimiz bizi nerelere götürebilir? Varoluşumuzdan gelen yapımız yaşamda hangi alanda başarılı kılabilir hangi alanda zararlara uğratabilir? Zamanınızı ve enerjinizi en iyi nasıl kullanır bunu nasıl kazanca çevirirsiniz? Doğum haritanızda size enerji ve zaman kaybettirecek unsurlar nelerdir? Bunlar gibi pek çok sorular sorulabilir. Bunları cevaplayabilmek için ise yapınız içindeki sebep-sonuç ilişkilerini yani size özel algoritmaları çözümlemek gerekir. Algoritmanın tanımı da kısaca “belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol. ” şeklindedir. Anlaşıldığı üzere bu astrolojik yaşam matematiği sistemi üzerinde ne kadar bilgi sahibi olursanız, sizi bir takım olumsuz etkileyecek şeylerden hem daha az zarar görür hem de bir takım şeyleri avantaja çevirip kazanımlar elde edebilirsiniz.

Böylece yapacağım çalışma yukarıda da AstroFilozofi adıyla belirttiğim üzere felsefi danışmanlık, klasik astroloji, astropsikoloji, ezoterizm ve simya gibi bilgileri bir araya getiren özel bir çalışma olacaktır.

ASTROFİLOZOFİ DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA YAPILACAK ASTROLOJİK ANALİZLER HAKKINDA

Doğum Haritası Analizi ve 1 Yıllık Gelecek Öngörüsü Analizi:

Doğduğu anda bilinçsiz bir varlık olarak dünyaya gelen insan, gelişirken ailesinin, çevresinin, içinde bulunduğu toplumun özelliklerini de alarak şekillenir ve gelişir. Fakat gerçekte seçimler insanın doğduğu andaki zamanlama ile kendine özgü yapısında kodlanmıştır ve gelenekler, toplumsal etkiler, coğrafi etkiler, kültürel etkiler gibi diğer etkileşimlerin dışında kendine özgü bir varlık olarak da ele alınması gerekir. Doğuştan gelen yapınız nedir bunun incelenebilmesi için çok boyutlu özelliklerinizi ifade eden size özel astrolojik haritanız çıkartılarak danışmanlık verilir.

Örnek Astroloji Haritası Resmi

İnsan varlığı güneş sisteminin yapısı ve devinimli hareketindeki 360 derecelik döngü sisteminde oluşan ve çok boyutlu olan bir cd kaydı gibidir. Yükselen burcunuz sizin cd’nizin başlangıcı, “baş” kısmıdır. Bu başlangıç yani yükselen burç dediğimiz çizgi 1. Astrolojik evinizi oluşturur. Bu şekilde devam ederek toplamda 12 tane astrolojik eviniz vardır ve her biri farklı yaşam alanı ve boyutuna karşılık gelir. 12×30 derece ile 360 derecelik döngü tamamlanır. Astroloji, yaşam döngülerini ve insan yapısının 360 derece şeklindeki dairesel çok boyutlu yapısını inceler. Bu yapı içinde herkesin astrolojik haritasında yükselen burçtan başlamak üzere 12 tane temel yaşam alanı ve boyutu vardır. Bu harita içinde gezegenlerin bulunduğu konumlar ve aralarındaki ilişkiler de çok boyutlu ifadeleri ve farklı farklı kod kombinasyonlarını ifade ederler. Bu nedenle her insanın yapısı ve yapısı içindeki ilişkilerin tam olarak anlaşılması için astrolojik haritasının çıkarılması gerekir.

 

Doğum haritası analizi genel olarak zayıf ve güçlü taraflarınızı ve özel olarak hangi yönünüzün size ne getirip götürebileceğini, yeteneklerinizi, hangi mesleklere ve alanlara meyilli olduğunuzu, sosyal ilişkileriniz ve aşk hayatınız ile ilgili tarzınızı ve bakış açınızı, kendi içinizde birbiri ile çatışan ve sizi zorlayan seçim yapmak durumunda bırakan yönleriniz nedir?, Hangi seçim size hangi dönem için ne kazandırabilir ne kaybettirebilir? Kendiniz ile ilişkiniz nasıl? Farklı unsurlarınız arasında nasıl dengeler kurmalısınız? gibi bir çok soru ele alınabilir.  Geometrik bir matematik kod dili ile yazılmış astrolojik doğum haritanız ne kadar profesyonel, filozofik, modern ve mantık yaklaşımla okunursa o kadar iyi olacaktır.

İlişkiler Analizi:

Mutlu ve istikrarlı bir ilişki kurmak için hem kendimizi hem de partnerimizi iyi anlayıp tanımamız gerekir.  Bu analizde her türlü ilişkileriniz ile ilgili inceleme yapılır; ortaklıklarınız, aşk hayatınız, evliliğiniz, yakın arkadaşlarınız, sosyal gruplarınız, iş arkadaşlarınız, yakın çevreniz gibi birçok açıdan değerlendirmeler yapılır. Ne tür bir ortaklığa, ne tür bir ilişkiye ihtiyacınız var? hangi birliktelik size ne getirir ne götürür? İlişki ve iş ortaklığı için uygun zamanlarınız nedir? Gibi pek çok sorunuza yanıt bulabilirsiniz.

İki kişinin haritasının birbiri ile karşılaştırılması için çıkartılmış harita örneği. Bu haritalar vasıtası ile iki kişinin birbirileri arasındaki matematik geometrik etkileri ( anlaştıkları, uyumlu oldukları, çatıştıkları, zıtlaştıkları yönleri) görmek ve ne açıdan birbirlerini nasıl etkiliyorlar inceleyip analiz edilebilir.

Kariyer Analizi:

Şüphesiz iş hayatımızda hem ruhsal bakımdan hem de maddi bakımdan yeteri kadar tatmin olmak isteriz. Bu analizle, doğum haritanız incelenerek meslek hayatınız ile ilgili analizler yapılır. Hangi işlere uygun olduğunuz detaylıca incelenir. Mevcut Kariyeriniz ya da yeni başlamak istediğiniz Kariyeriniz ile ilgili sorularınıza cevaplar verilir. Astrolojik haritanızın bütünü içindeki ilişkiler incelenerek kariyeriniz açısından yapınızın bütünü nasıl en yaratıcı ve etkili kullanabileceğiniz ve bu özelliklerinizi hangi alanda nasıl kullanabileceğiniz konusu üzerinde durulur. Önünüzdeki zaman zarfı açısından öngörülerde bulunulur. Yeni bir iş yeni bir oluşum içindeyseniz bunu gerçekleştirmeniz ile ilgili haritanız incelenir.

Hayatın önemli bir amacı sizi mutluluğa ulaştıracak şeye ermektir. Bu mutluluğun içinde biyolojik yapımızdan ötürü somut beklentilerimiz vardır ama bir taraftan da karakter ve ruhsal olarak tatmin olmayı isteriz ve bunun içinde başarı ve kendini gerçekleştirme gerekir. Maslow hiyerarşisi ve bunun astropsikolojideki karşılığı da bunu iyi anlatan bir şekildir.

Karma Analizi ve Kişisel Gelişim

Astrolojik haritanızı yani temelde biyolojik yapınızı ve karakter özelliklerinizi, aileden ve zamanının niteliğinden alan bir varlık olarak düşünün kendinizi ve bunu da devir alınan bir şirket gibi düşünün. Burada karma dediğimiz husus aileden ve zamanın kalitesinden size geçen olumlu ve olumsuz olabilecek hususları ifade edecektir. Bu şirketin kendine has unsurları ile devam ederken zamanı iyi kullanmanız sıkıntılarını çözüp olumlu taraflarını doğru işleyip zaman kaybetmeden işleri yoluna koymanız ve gelişim sağlamanız gerekir. Özellikle genç arkadaşlarımızın ve yaşamda değişikliğe gitmek isteyen yaşamını dönüştürmek isteyen kişilerin buna oldukça ihtiyaçları vardır. Ayrıca karmanızı anlamak kendinize has yaratılış yapınızla hayatınızı nasıl işlemeniz gerektiğini ve bunu nasıl daha etkili ve dengeli bir hale getirebileceğinizi çözümlemeniz bakımından oldukça faydalı olacaktır.

  

Sağlık Analizi:

Doğum anınızda gezegenlerin yerleşimi ve birbirleri arasında kurdukları ilişki sizin davranış eğilimlerinizi işaret etmektedir. Bu davranış eğilimindeki ölçülerdeki dengesizlik de sağlığınızı hem psikolojik / zihinsel hem de fiziksel olarak etkileyebilmektedir. Bu analiz ile sağlıklı bir yaşam için farkındalığınızı sağlamak üzere size bilgiler verilir. Ayrıca önünüzdeki zaman süreci ve girdiğiniz işlerin ve ilişkilerin sizin üzerinizde yaratacağı durumlar hakkında da bilgi sahibi edilirsiniz. En önemlisi kendi yapımızda kendi içimizde nasıl bir ilişki kurduğumuzdur. Bazen farkında olmadan zıt özelliklerimizin bize zarar verebileceği gibi uyumlu duran özelliklerimiz de zararlar doğurabilmektedir. Burada modern psikolojik astrolojinin de özellikle üzerinde durduğu entegrasyon yani bir takım eylemlerin birbirine nasıl uyumlu kılınacağı ve bunun içine girdiğimiz bir takım süreçler içinde nasıl dengelenebileceği konusu üzerinde durulmaktadır.

   

Hakkımda:

Sitemdeki ‘Hakkımda’ bölümüne yönlendirilmek için linki tıklayınız http://www.astrologburakustun.com/hakkimda/

Çalışma Şeklim ve Randevu için:

Çalışma şeklim hakkında bilgi almak için linki tıklayanız http://www.astrologburakustun.com/danismanlik-hakkinda/

Bireysel Danışmanlık:

Bireysel Danışmanlık çeşitlerini ve indirimli ücretlerini öğrenmek için linki tıklayınız http://www.astrologburakustun.com/bireysel-danismanlik/

Danışmanlık Formu ve İletişim:

Danışmanlık Formu doldurmak ya da telefon veya mail ile iletişim için linki tıklayınız http://www.astrologburakustun.com/iletisim/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir